TWD 1011 JD 1003 0071 RT

مرگ آلفا در سریال درست همانند مرگ او در کمیک بود و خوانندگان کمیک برعکس بینندگان سریال از نحوه ی مرگ او شوکه نشدند. اما طبق گفته های سامانتا مورتون، او از همان ابتدا از نحوه ی مرگ آلفا باخبر بوده است.

مورتون در این مورد توضیح داد :

“من به نوعی همیشه میدونستم، زیرا اون اوایل وقتی با آنجلا صحبت میکردم، برام خیلی واضح بود که این شخصیت قراره سرش بریده بشه. آره، همیشه اینو میدونستم. از همون ابتدا خط داستانی آلفا رو میدونستم، برای همین اصلا متعجب نشدم. میدونستم که قراره سرم توسط نگان بریده بشه.”