دوستان زیرنویس هم بالاخره آماده شد تاخیر هم به خاطر این بود که تا ظهر تو عزاداری بودیم به هرحال معذرت می خواییم.

لینک یک

لینک دو