رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک امیدوار است که سریال در نهایت به گذشته ی نگان بپردازد و شخصیت او و دیدگاه های او را عمیق تر مورد بررسی قرار دهد.

 

کرکمن در این مورد گفت :

 

“من فکر میکنم اون واقعا به این باور داره که داره مردم رو نجات میده. جهان بینی نگان روانپریشانه ست ، اما اون توی واقعیتی قرار داره که حداقل درکش میکنه. اون با امید به بعضی چیزها داره زندگی میکنه و من امیدوارم در نهایت توی سریال ببینیم که چطوری این اندیشه ها و طرز فکر رو دریافت کرده. اون اعتقاد داره که راه و روشی برای زنده موندن مردم وجود داره و اون میدونه که این راه و روش چیه و اگه مردم اونکار رو بکنن همه چی طبق روال درست پیش میره. فکر کنم که نگان فکر میکنه بعد از ورود و کشتن چند نفر میتونه آدمای بیشتری رو نجات بده.”