مشخص است که بچه ی رزیتا در فصل دهم به دنیا آمده است.