مدیر شبکه ی AMC تایید کرد که دنیای مردگان متحرک به این زودی به اتمام نمی رسد.

 

او در این مورد گفت :

 

“مردگان متحرک یه دنیاست و ما برای ۱۰ سال آینده براش نقشه هایی داریم. این یه برنامه و طرح دقیق و کامله که برای احترام به طرفداران این دنیا برنامه ریزی شده.”

 

باید گفت که منظور ایشان سریال مردگان متحرک نیست، بلکه منظور دنیای آن است که در قالب اسپین آف های دیگری تا ۱۰ سال آینده ادامه خواهد یافت.

 

تا الان تعدادی اسپین آف از دنیای مردگان متحرک پخش شده که مهم ترین آن ها ترس از مردگان متحرک است که اخیرا مورگان در آن حضور یافته و آن سریال را رهبری می کند.