TWD 904 GP 0608 0175 RT 1

جدیدترین گروه منفی سریال یعنی نجوا کننده ها قرار است حسابی ترسناک و کشنده باشند و دانای گوریرا بازیگر نقش میشون قول داد که این گروه تهدیدی بدتر از تهدید گروه های منفی قبلی دارند.

تا الان بزرگترین تهدید را نگان و ناجی ها داشته اند اما مشخص است که نجوا کننده ها یک سر و گردن از نگان خطرناک تر خواهند بود.

دانای گوریرا در این مورد گفت :

“الان وقت یه نبرد کاملا جدید و یه مبارزه با شیوه ی کاملا جدیده. این نگان نیست. این فرماندار نیست. این یه گروه نابود کننده و کشنده از مردمه.”