دانای گوریرا بازیگر نقش میشون در طول یک مصاحبه در مورد قسمت چهارم صحبت های زیر رو انجام داد :

 

“به نظرم اون جایی که میشون تشک های سوخته رو دید نقطه ی اوج این قسمتی بود که ما دیدیم.بن بستی در مقابل ریک و میشون قرار داره که باعث میشه اونا ندونن با دشمن شون چیکار باید بکنن.ما نمیتونیم این افراد رو تحمل کنیم و گروه نگان سعی در این دارن که گروه ریک رو به بردگی بگیرن و این چیزیه که با سوزاندن تشک ها نشان دادند.تشک ها رو برای این نگرفتن که بهش نیاز داشتن بلکه برای این گرفتن که ما رو در طول زمان فلج و فلج تر کنن و ما این رو درک کنیم که برده ی اونا هستیم.”