TWD 1000 JLD 0510 0314 RT

طبق گفته های آنجلا کانگ خروج دانای گوریرا در فصل دهم چیزی در خور شخصیت میشون خواهد بود.

او در این مورد توضیح داد :

“این یه سفر قابل توجه بوده که ما در کنار دانای گذراندیم و این موضوع که اون چقدر تو این مدت رشد و پیشرفت کرده برای ما خوشحال کننده ست. از نظر نویسندگی این خروج بسیار جدی گرفته شده و خروج دانای با همان دقت و اهمیتی صورت گرفته که برای اندرو لینکولن صورت گرفته بود.”