جفری دین مورگان پنج شنبه شب گذشته در برنامه ی جیمی فالون حضور داشت.

 

یکی از هواداران از او پرسید که اون دنیای جان وینچستر در سوپرنچرال رو ترجیح میده یا دنیای نگان در واکینگ دد؟

 

جفری در پاسخ گفت :

 

“من مدت زیادی در دنیای سوپرنچرال به عنوان جان وینچستر حضور نداشتم.ولی من زندگی طولانی رو در واکینگ دد به عنوان نگان دارم و من از جایی که در حال حاضر هستم خوشحالم.”

 

پس به این ترتیب جفری دین مورگان ، واکینگ دد رو بیشتر از سوپرنچرال ترجیح میدهد.