ما قراره نگان رو بیشتر از فصل هفتم ببینیم.

 

برای طرفداران کمیک جای تعجبی نیست ، ولی کسانی که فقط سریال رو می بینن مطمئنا با توجه به مرگ گلن و آبراهام دوست دارن نگان زودنر از سریال حذف بشه.

 

جفری دین مورگان در این مورد گفت :

 

“با توجه به موقعیت داستانی که پایان فصل هفتم رو شکل میده ، میدونم که توی فصل هشتم هم هستم.”

 

این خبر خیلی خوبی برای طرفداران نگان خواهد بود.