amc تور ۳۶۰ درجه ی ابیگل کشتی حامل شخصیت های فیر د واکینگ دد را ایجاد کرده  و شما از طریق لینک زیر می توانید وارد آن شده و گشت و گذاری داشته باشید.

FTWD-S2-360-BG-ONLY

وارد ابیگل شوید!