پیش از این احتمالاتی در مورد تغییری ظاهری نگان مطرح شده بود و اگرچه این تغییر در اصل تاثیری روی روند قصه ندارد اما جالب توجه است. تصویر جدیدی که از جفری دین مورگان منتشر شده او را بدون ریش نمایش می دهد و این یعنی برای نزدیک شدن تصویر نگان در سریال به کمیک ریش هایش را تراشیده اند.

 

CovKufBUEAA-xDU