TWD 1002 JD 0708 0062 RT

همه میدانیم که بزرگترین اهرم فشار آلفا و نجواکنندگان، ارتش عظیم زامبی‌های آنهاست. ارتشی که اگر به سمت یک تمدن هدایت شود، چیزی از آن باقی نمیگذارد.

اما سوال اصلی این است که تعداد این ارتش به چه مقدار میرسد؟

در نسخه کمیک، تعداد زامبی های آلفا مرسوم به یک میلیون بود. اما چیزی که آلفا در سریال به دریل نشان داد بسیار با این عدد فاصله داشت. مشخصا زامبی‌های سریال به دلیل محدودیت در جلوه‌های ویژه کمتر خواهند بود.

اخیرا آنجلا کانگ در جواب این سوال گفت:

تعداد واکرهای آلفا غیرقابل شمارشه! اون ده ها هزار واکر در دست داره! و برای همینه که جنگ نجواکنندگان قراره روایتی خونین و خشن از دنیای واکینگ‌دد باشه!

با توجه به حرف‌های آنجلا میتوان گمان کرد ممکن است تعداد زامبی های آلفا چیزی حدود 100 هزار تن یا بیشتر باشد.

نویسنده: ایلیا igan