شما با کدوم تیکه سریال حال کردید یه صحنه ی واقعا قشنگ برا شما کدوم بوده؟

 

به نظر من اون صحنه ای که ریک قمه رو زد تو سر اون یارو مو بلنده که تو زندان پیداش کردن و  صحنه ای که کارل فک کرد ریک مرده میخواست بکشتش اونجا خیلی باحال بود