TWD 905 JLD 0619 02981 RT

بازیگران مردگان متحرک ممکن است اولین جایزه ی امی را در این 9 فصلی که از سریال گذشته دریافت کنند.

اندرو لینکولن (ریک) و لورن کوهن (مگی) هر دو در بین نامزدهای جایزه ی امی قرار گرفته اند، اما در بخشی متفاوت تر از قبلا. آنها برای دریافت بهترین بازیگر مهمان برای بازی در پنج قسمت از فصل نهم مردگان متحرک نامزد شده اند.

همچنین نورمن ریداس (دریل) و جفری دین مورگان (نگان) نیز برای جایزه ی نقش مکمل مرد و دانای گوریرا (میشون)، ملیسا مک براید (کارول) و سامانتا مورتون (آلفا) هم برای جایزه ی نقش مکمل زن نامزد شده اند.