شاید سوال اصلی خیلی از طرفداران مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک این باشد که مورگان در کدام بازه ی زمانی به شخصیت های ترس از مردگان متحرک می پیوندد؟

 

تریلر فصل چهارم ترس از مردگان متحرک تقریبا جواب این سوال را داد.

 

در این تریلر ۴ دقیقه ای مورگان این دیالوگ را گفت : “توی شرق یه جنگ بود. یه جنگ بزرگ. من نمیدونستم چطوری متوقفش کنم. آدم های خوب مردن. من آدم هایی رو از دست دادم و بعدش خودم رو از دست دادم.”

 

آنطور که از این دیالوگ ها برآورد می شود ، بازه ی زمانی فصل چهارم ترس از مردگان متحرک بعد از فصل هشتم مردگان متحرک است. یعنی بعد از پایان جنگ ریک و نگان.

 

البته این حدس و گمان است. اما این دیالوگ ها را نمیتوان نادیده گرفت.