این گاهنامه که اولین شماره ی آن در فشرده ترین حالت ممکن تهیه و به مرحله اجرا رسیده به بررسی اخبار/حواشی و … مسائل دیگر مربوط به سریال،طرفداران و سایت می پردازد.

امیدواریم در آینده با ایده ها و نظرات شما کیفیت گاهنامه را بهبود ببخشیم و به صورت حرفه ای و البته جذاب تر آن را ارائه کنیم.

به دلیل کمبود وقت و امکانات کمی و کاستی هایی در کار هست که امیدواریم با دیده ی اغماض بنگرید.

 

با دو کیفیت دریافت کنید:

2