اولین پوستر از فصل چهارم ترس از مردگان متحرک منتشر شد :

 

FearPosterBig e1521210743782