اینترتینمنت ویکلی اولین تصویر رسمی از مورگان جونز در نیم فصل دوم فصل چهارم ترس از مردگان متحرک را منتشر کرد.

 

ftwd 409 1122552

 

عکس در سایز اصلی