twd jesus body 909 1150854

اولین تصویری که از قسمت نهم فصل نهم منتشر شده و در آن جنازه ی عیسی را سوار بر اسب می بینیم که احتمالا به سمت هیلتاپ برده می شود.