اینترتینمنت ویکلی اولین تصویر رسمی از دریل دیکسون در فصل نهم مردگان متحرک را منتشر کرد.

 

photo ۲۰۱۸ ۰۷ ۱۳ ۲۱ ۳۹ ۵۶

 

تصویر در سایز اصلی