twd 1001 jld 0513 1838 rt 1

سایت EW اولین تصویر رسمی از میشون در فصل دهم سریال مردگان متحرک را منتشر کرد.