هنوز عنوان این سریال مشخص نشده است اما به احتمال فراوان در بهار 2020 (سال 99) از شبکه ی AMC پخش خواهد شد.