مثل اینکه حدس خیلی از ماها درست بوده و گروه ترس از مردگان متحرک احتمالا در قالب نجوا کننده ها به سریال اصلی وارد می شوند.

 

رابرت کرکمن در این مورد گفت :

 

“توی نیم فصل دوم فصل هشتم ما مستقیما به داستان فصل چهارم ترس از مردگان متحرک وصل میشیم که این سریال رو به طرز جالبی تکون میده. پس مطمئن بشید که این قضیه رو حتما دنبال می کنید.”

 

البته نمی توان قضاوت زود هنگام کرد و گفت که حتما گروه ترس از مردگان متحرک در قالب نجوا کننده ها وارد سریال می شوند اما طبق این جمله ی کرکمن “سریال رو به طرز جالبی تکون میده” می توان روی این اتفاق حساب کرد و منتظر رخ دادنش بود.

 

بهترین حدس برای این گفته ها اینگونه است که در اواخر فصل هشتم اشاره ی کوچکی به نجوا کننده ها خواهد شد و سریال به اتمام میرسد و ما در فصل چهارم ترس از مردگان متحرک تبدیل شدن آن ها به نجوا کننده ها رو می بینیم و فصل چهارم فصل پایانی آن سریال خواهد بود و این دو گروه (ریک و مدیسون) در فصل نهم مردگان متحرک رو به روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.