در چند وقت گذشته شایعات زیادی پیرامون اینکه اندرو لینکولن بازیگر نقش ریک گرایمز به سازندگان سریال گفته در این فصل کاراکتر ریک گرایمز را به کشتن دهند و اینکه این بازیگر علاقه داشته که سریال رو ترک کنه پخش شده بود.

در این بین نماینده ی اندرو تمام این شایعات و ادعاها را رد کرده بود.

دیروز در مصاحبه ای در مورد این اتفاقات از لینکولن سوال شد که او جواب داد:

“اوه ، من فکر میکنم نماینده ی من پاسخ روشن و درخشانی رو به این شایعات داده و هیچ حقیقتی در این ادعاها وجود ندارد.”

از اولش هم مشخص بود که این شایعات کذب محض است.اندرو لینکولن جایی نمیرود مگر اینکه ریک گرایمز یک مرگ نا بهنگام داشته باشد.شور و شوق لینکولن برای آغاز فصل ششم از هر زمان دیگری بیشتر است.