FTWD 503 RG 0111 0610 RT

آیا امکان دارد که لنی جیمز و آستین آملیو بازیگران دو شخصیت مورگان و دوایت به سریال اصلی بازگردند؟ طبق نظر این دو بازیگر این احتمال وجود دارد.

آستین آملیو در این مورد گفت :

“مردم همیشه ازم همین سوال رو میپرسن، باید بگم که هر اتفاقی توی این دنیا ممکنه رخ بده.”

همچنین لنی جیمز اضافه کرد :

“من هرگز فکر نمیکردم که این اتفاق بیفته و این دوتا سریال با هم کراس اور کنن و من به فیر د واکینگ دد بیام. پس اگه همچین اتفاقی رخ داده، هر اتفاق دیگه ای هم ممکنه رخ بده. اما توی این سریال این دو شخصیت در حال رشد هستن. در سریال اصلی چون شخصیت های مهمتری وجود داشت فرصت زیادی به مورگان و دوایت نمیرسید.”