متاسفانه جان برنکر بدلکار قدیمی سریال چند روز قبل بر اثر سقوط سر صحنه ی فیلمبرداری فصل هشتم فوت شد.

 

به دنبال این اتفاق خانواده ی او طی بیانه ای اعلام کرد که تصمیم به اهدای اعضای بدن جان را دارند تا با اینکار زندگی افراد دیگری نجات داده شود و این افراد از جان متشکر خواهند بود که شانس زندگی دوباره به آن ها داده است.

 

گفته شده که این بدلکار هنگام سقوط در مقر ناجی ها و در حال فیلمبرداری با آستین آملیو (دوایت) بوده که از روی بالکون سقوط کرده.