محصولات زیر به تازگی توسط شرکت اسکای باند ساخته شده است.محصول آخر به سریال Outcast ساخته ی دیگری از رابرت کرکمن مربوط می شود.