هشدار! این پست حاوی اسپویل هایی از قسمت چهار فصل ۶ می باشد که با توجه به اطلاعات اسپویلینگ دد فنز و اسپویل تی وی در اختیار شما قرار می گیرد.

ساختمانی که قبلا مورگان از آن استفاده می کرده است، با برخود پایش به صورت تصادفی هنگامی که او در حال یک گفتگوی بغرنج با خودش است آتش می گیرد.

مورگان در حال سوزندان اجساد واکرها در جنگل دیده می شود که یک کابین پیدا می کند جایی که مردی به نام ایستمن کسی که پنیز بز می سازد زندگی می کند.

ایستمن مورگان را در یک سلول زندانی می کند سپس او را تجزیه کرده و به او یاد می دهد چطور از چوب دستی استفاده بکند. همچنین به او روش زندگی ذن(فرقه ی بوداییان طرفداران ریاضت و عبادت) را یاد می دهد. متاسفانه ایستمن توسط یک زامبی گاز گرفته شده و می میرد. مورگان در امتداد مسیر خط راه آهن راه رفته و علامت ترمینوس را می یابد.

یکی  از گرگ ها که مورگان در حال حاضر دوبار با او مواجه شده بهوش می آیند. او به مورگان نشان می دهد که توسط یک واکر گاز گرفته شده است. گرگ تهدید مورگان را ادامه می دهد. مورگان او را در یک اتاق حبس می کند و سپس با صدای فریاد برای باز کردن دروازه های الکساندریا از جا می پرد.

دیگر نکات

شخصیت اصلی دیگری در این قسمت از سریال ظاهر نخواهد شد.

ما نخواهیم فهمید که مورگان چگونه دریل و آرون را پیدا می کند.