پیش از این بخشی از اسپویل های قسمت ۱۵ منتشر شده بود که مربوط به سرنوشت دریل در این قسمت بود و آن را می توانید  پس از خواندن اسپویل های زیر با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 

یکی از ناجیان کارول را یافته و به دست و پای او تیر می زند و درست زمانی که می خواهد او را بکشد مورگان سر می رسد. او سعی می کند مرد را از اینکار منصرف کند اما مرد برای کشتن کارول مصر است و به همین دلیل مورگان او را می کشد.

 

متاسفیم آنچه در بالا گفته شد، فقط یک شوخی است و کارول و مورگان در قسمت ۱۵ همدیگر را نمی بینند. مورگان در قسمت ۱۶ کارول را زخمی می یابد.

 

-صحنه ی آغازین خون را بر ری زمین وسط جاده نشان می دهد.

 

-کارل به یک هفت تیر با یک چوب بیسبال و سیم خاردار که روی دسته اش حک شده نگاه می کند.

 

-کارول کیسه ای را بسته بندی کرده است. او آن را قایم کرده و توبین وارد اتاقش می شود.

 

-میشون بخاطر شیفت ریک را در تخت ترک کرده و می رود.

 

-دریل الکساندریا را با موتورش ترک می کند. گلن،میشون،رزیتا به دنبال او سوار یک ون می شوند. رزیتا می گوید که می داند دریل کجا می رود.

 

-توبین به ریک می گوید که کارول از الکساندریا خارج شده است. ریک و مورگان الکساندریا را برای پیدا کردن او ترک می کنند.

 

-کارول در جاده به مشکلاتی برخورد می کند. چرخ ماشین او توسط گروهی از مردان پنچر می شود. کارول طرز رفتارش را تغییر داده، تظاهر به ناتوانی می کند. او می تواند برخی از آنها را با یک اسلحه ی پنهانی بکشد. سپس او یک نفر را از چوب می آویزد. فرد دوم زنده ظاهر می شود و بعداز شلیک صحنه سیاه می شود. خون بر روی زمین دیده می شود(این همان شات صحنه ی آغازین است)

 

مورگان و ریک سرعتشان را کنار ماشین کارول کم کرده و در می یابند ناجیان مرده اند. آنها رد خون را دنبال کرده و واکری را می یابند که می توانستند باور کنند  کارول است. اما نیست.

 

مردی زره پوش در حالی که بخاطر آمدن واکرها فریاد می زند به طرف انباری می رود. ریک تفنگش را به سمت این مرد می گیرد،اما مورگان او را هل می دهد و بنابراین آن مرد می تواند فرار کند. سپس مورگان در مورد اینکه چگونه تلاش کرد به گرگ کمک کرده و او را تغییر دهد اعتراف می کند.

 

-ریک به مورگان می گوید که میشون پروتئین مورگان را دزدیده بوده است. مورگان آنطور که خودش خواسته می رود تا کارول را خودش پیدا کند. (خودش خواسته تا به تنهایی دنبال کارول برود)

 

-سومین ناجی که توسط کارول زخمی شد از پشت تعدادی بوته ظاهر شده و ماشین را خراب می کند. او در جهت جایی که ریک و مورگان رفتند می رود(به طرف انبار).

 

-مگی از انید درخواست برای کوتاه کردن مو درخواست می کند، ایند بعد از کمی تامل قبول می کند. مگی درد معده می گیرد.

 

-رزیتا،گلن و میشون دریل را می یابند. رزیتا با دریل برای پیدا کردن دوییت می رود اما گلن و میشون به سمت خانه برمی گردند. گلن و میشون در نهایت توسط ناجیان محاصره می شوند.

 

-دریل و رزیتا گلن و میشون را دست بسته پیدا می کنند. گلن سرش را تکان می دهد تا به دریل بفهماند که عقب بایستد.

 

-اپیزود با دویت و نجات یافتگان که پشت دریل کمین کرده اند پایان می یباد. دوییت به دریل هنگامی او می چرخد شلیک کرده و خون دوربین را می گیرد. صفحه سیاه شده و شما می شنوید که دوییت می گوید”تو خوب می مونی”