آیا ترویس تلاشی در یرایر وارنر می کند؟

او در نهایت بر علیه راندون اسلحه می کشد اما در آخر بر می گردد.

آیا ترویس از طرف آنها در معرض خطر است؟

بله جیمز زخمی می شود و بهبودی سریع اتفاق نمی افتد. بنابراین آنها قصد دارند او را بکشند اما ترویس سعی می کند از جیمز محافظت کند. اما در کمینش هستند و در نهایت براندون جیمز را می کشد.

در طول این قسمت بین ترویس و کریس چه اتفاقی می افتد؟ کریس به ترویس حمله کرده و او را کنار می کشد و به همین خاطر براندون می تواند جیمز را بکشد.

در آخر اپیزود چه اتفاقی می افتد؟

کریس با آن افراد می رود.

 

چه اتفاقی بین ترویس و افرادی که به هتل می رسند می افتد؟

مدیسون و گروه اجازه می دهند که آنها داخل هتل شوند چون ترویس بین آنهاست.

 

چیز دیگری برای بازگو کردن در مورد این قسمت وجود دارد؟

پایان قسمت باعث می شود فکر کنیم اتفاقی برای کریس افتاده است.