اسپویل ها اینبار به صورت پرسش و پاسخ منتشر شده اند و در ادامه می توانید بخوانید.

 

نقشه ی گروه برای حمله به ناجیان چیست؟ چه کسانی می روند؟

 

حمله در شب است،

 

کارول و مگی اسیر می شوند؟

 

ما نمی بینیم.

 

آنها با ناجیان می جنگند؟ چند نفر آنجا هستند؟

 

بله. احتمالا بیشتر از ۲۰ نفر را دیدم.

 

نگان را می بینیم؟

 

خیر.

 

آیا کسی می میرد؟ اگر چنین است، چه کسی و چگونه؟

 

چند نفر از ناجیان کشته می شوند. با چاقو و گلوله.

 

آیا کسی زخمی می شود؟ اگر چنین است، چه کسی و چگونه؟

 

آبراهام، با چاقو.

 

آیا مورگان با نقشه ی دنبال ناجیان رفتن مخالفت می کند؟ اگر چنین است، واکنش ریک چیست؟

 

بله مخالفت می کند. اون بر سر نقطه نظر خود را با ریک در کلیسا گفتگو می کند. هیچ کس با مورگان موافق نیست.

 

آیا گروه کسی از ناجیان را می کشد؟ چه تعداد؟

 

حدود ۲۰ نفر که ما دیدیم.

 

چه چیزی منجر می شود کارول “لیست قتل” هایش را بسازد؟

 

این به واقع توضیح داده نشده است. او فقط انجامش می دهد.

 

کارول و مگی در مورد چه گفتگو می کنند؟ چرا آنها از گروه جدا می شوند؟

 

آنها در پشت سر می مانند تا محیط اطراف ناجیان را زیر نظر داشته و نگهبانی دهند. آنها در مورد ماندن مگی مشاجره می کنند. کارول فکر می کند او باید الکساندریا می ماند.

 

آیا ما آنچه بر گروهی که درالکساندریا مانده اند، در طول ماموریت می گذرد، می بینیم؟ اگر چنین است، آنها چه کار می کنند؟

 

نه.

 

این قسمت چگونه تمام می شود؟

 

با زنی که از پشت بیسیم به ریک می گوید مگی و کارول را گرفته اند.