Ds9JAtDXgAEuUlW

به جز اسلحه و کلاه که متعلق به ریک گرایمز بود و الان در اختیار جودیث است، یک وسیله ی دیگر ریک نیز بعد از خروج او هنوز در سریال باقی مانده است.

در تیزر نیم فصل دوم فصل نهم به نظر میرسد در صحنه ای تارا تبر ریک را با خود حمل می کند که بخش بزرگی از داستان ریک در گذشته بوده است.

این تبر برای قطع کردن دست جسی و رهایی کارل استفاده شد و همچنین در قسمت اول فصل هفتم نگان از ریک خواست که با این تبر دست کارل را قطع کند.

هچنین ریک با این تبر واکرهای زیادی را کشته و سال ها بخشی از ظاهر او بوده است.

این یکی از راه هایی است که سریال همچنان به شخصیت او ادای احترام دارد.