kp

 

آنچه اسپولینگ دد فنز در مورد این تصویر گفته است به شرح زیر است: ما دریافتیم که استوارت گریر نقش یکی از ناجیان به نام رومن را بازی خواهد کرد. او را در قسمت پایانی و احتمالا قسمت ۱۴ یا ۱۵ مشاهده خواهیم نمود. در این زمان فکر می کنیم او مردی است که کارول را در طول فیلمبرداری قسمت آخر نشانه گرفته بود. صدرصد قطعی نیست اما شباهتی وجود دارد.