PhotoEditor 20191208 232558944

آنجلا کنگ نوری بر سایه داستان سفر پرخطر میشون همراه با ویرجیل در دل دریا می اندازد.

در قسمت 8 فصل 10 میشون و دخترش جودیث مردی را در حال دزدیدن قایقی از اوشن ساید گیر می اندازند. این مرد همان ویرجیل است که در کتابخانه منجی آنها شد و اکنون میخواهد به خانه اش در جزیره بلادز ورث برگردد. حال میشون انتظار دارد که در ازای رها کردن ویرجیل مقدار زیادی اسلحه بدست آورد تا با لشگر آلفا رو به رو شود اما اینکه میشون تصمیم گرفت این کار را بکند به خاطر جمله کلیدی ویرجیل بود که او را یاد ریک و صدیق انداخت که به آن در ادامه اشاره خواهیم کرد.

آنجلا کنگ میگوید:

میشون تصمیم گرفت که ویرجیل رو به مقصدش برساند و کلی ماجرا در پیش روی او است. جنبه احساسی قضیه این طوری است که ویرجیل جمله کلیدی را به زبان آورد که میشون را به یاد جمله معروف ریک و صدیق یعنی‘My mercy prevails over my wrath’ ‘بخشایش من بر خشم من غلبه میکند’ انداخت. ویرجیل در واقع گفت که بخشش این روز ها به مقدار کمی یافت میشود و این دلیل این بود که میشون سفر خود را به همراه او آغاز کند.

همچنین میشون خود توسط غریبه ها نجات یافته شد و به غریبه های زیادی هم کمک کرده پس میتواند به ویرجیل هم کمک کند.

شخصیتی از میشون که نقش مسئول امنیت الکساندریا را داراست به این فکر میکند که “این یارو کلی اسلحه داره و ما میتونیم به کمک اون ها کلی از اون واکر ها و نجواگر هارو در جا بکشیم.” و مسئولیت پذیری او حکم میکند که به دنبال این احتمال برود و آن را بیابد. اما این سفر بسیار خطرناک است پس فقط باید خودش به آن برود, او میداند که میتواند از پس خطر های این سفر به تنهایی بر بیاید.

آیا ویرجیل میتواند قابل اعتماد باشد؟ طبق معمول باز هم باید منتظر قسمت های بعد سریال بمانیم.