daryl michonne x 1145031

یکی از اتفاقات شش سالی که در نبود ریک رخ داده، جای زخم X مانند است که پشت میشون و دریل دیده شد.

آنجلا کانگ درباره این موضوع گفت :

“علامت X یکی از چیزهای مرموزه که ما تو این فصل داریم. این یه داستانه که توی نیم فصل دوم فصل نهم توضیح داده میشه. مشخصه که توی پرش زمانی شش ساله یه اتفاقی افتاده. ما به نوعی با این اتفاق می خواستیم نشون بدیم که توی این شش سالی که ما ندیدیم اتفاقات زیادی رخ داده. هر یک از فصل های سریال شامل اتفاقات زیادی بودن که ما هفته ها بهشون می پرداختیم، بنابراین تصور کنید که تو این شش سال چقدر اتفاق میتونه رخ داده باشه.”

همچنین آنجلا کانگ گفت که این زخم ها به طور مستقیم به رابطه ی بد میشون و مگی مربوط نمی شود.