قسمت پایانی فصل هفتم ۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار نفر بیننده داشت که ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این آمار ، در رده سنی ۱۸-۴۹ سال قرار داشتند.

 

بعد از ۵ میلیون و ۹۷۰ هزار بیننده برای قسمت پایانی فصل اول و ۸ میلیون و ۹۹۰ هزار بیننده برای قسمت پایانی فصل دوم ، قسمت پایانی فصل هفتم با ۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار نفر بیننده کمترین تعداد بیننده ی فینال فصل ها رو به خودش اختصاص داد.

 

در زیر به طور کامل تعداد بیننده ی قسمت های فصل هفتم مشخص شده است :

 

قسمت اول : ۱۷ میلیون و ۳۰ هزار نفر

قسمت دوم : ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر

قسمت سوم : ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر

قسمت چهارم : ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر

قسمت پنجم : ۱۱ میلیون نفر

قسمت ششم : ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر

قسمت هفتم : ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر

قسمت هشتم : ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر

قسمت نهم : ۱۲ میلیون نفر

قسمت دهم : ۱۱ میلیون و ۸۰ هزار نفر

قسمت یازدهم : ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر

قسمت دوازدهم : ۱۰ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر

قسمت سیزدهم : ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر

قسمت چهاردهم : ۱۰ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر

قسمت پانزدهم : ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر

قسمت شانزدهم : ۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار نفر

 

به امید تعداد بیننده های بیشتر برای فصل هشتم سریال…